Thời gian và link Livestream Hội nghị sản phụ khoa BVTW Huế mở rộng lần thứ nhất

BẤM VÀO ĐỂ TẢI VỀ BỘ TÀI LIỆU HỘI THẢO

BẤM VÀO ĐỂ XEM - KHAI MẠC (8:00 - 8:30)

BẤM VÀO - PHIÊN TỔNG QUAN (8:30 - 11:40)

BẤM VÀO - PHIÊN VỆ TINH (12:00 - 13:30)

BẤM VÀO ĐỂ XEM - PHIÊN CHIỀU 1 (14:00 - 15:15)

BẤM VÀO ĐỂ XEM - PHIÊN CHIỀU 2 (15:50 - 17:30)

Kính mời quý khách hàng cùng theo dõi Livestream

BẤM VÀO ĐỂ TẢI VỀ BỘ TÀI LIỆU HỘI THẢO

BẤM VÀO ĐỂ XEM - KHAI MẠC (8:00 - 8:30)

BẤM VÀO - PHIÊN TỔNG QUAN (8:30 - 11:40)

BẤM VÀO - PHIÊN VỆ TINH (12:00 - 13:30)

BẤM VÀO ĐỂ XEM - PHIÊN CHIỀU 1 (14:00 - 15:15)

BẤM VÀO ĐỂ XEM - PHIÊN CHIỀU 2 (15:50 - 17:30)

BẤM VÀO ĐỂ TẢI VỀ BỘ TÀI LIỆU HỘI THẢO

BẤM VÀO ĐỂ XEM - KHAI MẠC (8:00 - 8:30)

BẤM VÀO - PHIÊN TỔNG QUAN (8:30 - 11:40)

BẤM VÀO - PHIÊN VỆ TINH (12:00 - 13:30)

BẤM VÀO ĐỂ XEM - PHIÊN CHIỀU 1 (14:00 - 15:15)

BẤM VÀO ĐỂ XEM - PHIÊN CHIỀU 2 (15:50 - 17:30)

BẤM VÀO ĐỂ TẢI VỀ BỘ TÀI LIỆU HỘI THẢO

BẤM VÀO ĐỂ XEM - KHAI MẠC (8:00 - 8:30)

BẤM VÀO - PHIÊN TỔNG QUAN (8:30 - 11:40)

BẤM VÀO - PHIÊN VỆ TINH (12:00 - 13:30)

BẤM VÀO ĐỂ XEM - PHIÊN CHIỀU 1 (14:00 - 15:15)

BẤM VÀO ĐỂ XEM - PHIÊN CHIỀU 2 (15:50 - 17:30)

Call Now Button